Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

destructive-hopeless
16:58
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:57
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:57
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:56
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
destructive-hopeless
16:55
6629 be2a 500
destructive-hopeless
16:51
0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
16:50
destructive-hopeless
16:50

January 14 2019

destructive-hopeless
00:45

January 10 2019

destructive-hopeless
16:35
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
16:35
7884 c378
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaMigotliwa Migotliwa

January 07 2019

destructive-hopeless
09:09
5613 23f1
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
destructive-hopeless
09:08
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMigotliwa Migotliwa
09:08
0083 a012 500
"Bądź bardzo, bardzo ostrożny na to co wkładasz do głowy, bo już nigdy tego z niej nie wyciągniesz. "
destructive-hopeless
08:55
9028 7a45 500
Reposted frommangoe mangoe viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
08:55
3992 f158

to ja😂😂

destructive-hopeless
08:54
8759 92fa 500
Reposted frompampunio pampunio viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
08:54
6079 e886
Reposted from4777727772 4777727772 viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
08:54
9072 efbc 500
Reposted fromTriforce Triforce viaMigotliwa Migotliwa

January 05 2019

destructive-hopeless
21:18
8967 1d09 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl