Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

destructive-hopeless
16:28
3471 cee0

June 25 2019

destructive-hopeless
23:26
6510 e3bb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:26
0785 43ab 500
destructive-hopeless
23:26
4303 b7de 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:26
destructive-hopeless
23:25
destructive-hopeless
23:25
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
destructive-hopeless
23:24
destructive-hopeless
23:24
destructive-hopeless
23:24
destructive-hopeless
23:24

June 10 2019

destructive-hopeless
22:08
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
22:08
5227 e6a2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
22:07
Reposted fromjasminum jasminum viadirtyliar dirtyliar
22:07
7552 33a2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadirtyliar dirtyliar

May 28 2019

destructive-hopeless
13:36

May 15 2019

destructive-hopeless
23:41
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:39
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:39
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
23:38
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl