Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

destructive-hopeless
17:56
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
destructive-hopeless
17:55
2438 5fa6 500
Gdańsk, 2019.

August 09 2019

destructive-hopeless
13:09
3118 95ca 500
destructive-hopeless
13:09
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
destructive-hopeless
13:09
4643 5de7 500

August 08 2019

destructive-hopeless
17:19
destructive-hopeless
17:18
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
17:17
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
destructive-hopeless
15:01
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
15:00
0200 858c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
10:51
Reposted fromFlau Flau viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
10:51
6578 3038 500
Reposted fromnyaako nyaako viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
10:48
3055 eb25
Reposted fromrisky risky viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
10:47
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
10:46
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
destructive-hopeless
10:46
4087 b25b
Reposted fromsailormoon sailormoon viaMigotliwa Migotliwa
destructive-hopeless
10:45
3814 16d3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
10:45
1918 91ed 500
Reposted fromoll oll viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
10:45
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
destructive-hopeless
10:43
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl