Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

destructive-hopeless
19:08
Play fullscreen

BO JAK MOŻNA KOCHAĆ COŚ TAK I NIENAWIDZIĆ AŻ TAK..?

March 21 2017

17:10
9469 737c
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
17:10
9503 0bfa

suicidalproxy:

Don’t you see i want to die!?

Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
17:10
9592 1d1f 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
17:10
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
destructive-hopeless
13:46
Ile razy już mówiłeś
Co jest ważne, co nie
Sam przed sobą przysięgałeś, że już będzie ok.
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
destructive-hopeless
13:03
0672 4b3a 500

March 20 2017

destructive-hopeless
21:35
8113 b6c5 500
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
21:35
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
21:35
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
20:18
3315 ad41
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
20:18
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
destructive-hopeless
20:18
To dziwne, że potrzeba jakiegoś nieszczęścia, by przekonać się, kto przy tobie zostanie. Jeśli chodzi o takie sytuacje, prawdziwych przyjaciół spotyka się tak rzadko jak prawdziwą miłość.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
destructive-hopeless
20:17
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien

March 18 2017

destructive-hopeless
20:55
7266 d4a7 500
Reposted bynevertimelessnevertimeless
destructive-hopeless
20:54
Zamykam za sobą drzwi,
Przecież tu nie trzyma mnie już nic.
Polecę wolna jak ptak, 
Wielki woła mnie świat, 
Nie zatrzymasz mnie
— czas się otrząsnąć
destructive-hopeless
20:51
destructive-hopeless
20:50
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viadirtyliar dirtyliar
destructive-hopeless
20:49
Pewne rzeczy można zabić słowami. Można tak drugiego człowieka strzelić w mordę, że już nie będzie w stanie ani słuchać, ani siedzieć obok. Bo podnieść, to się podniesie. Jeżeli ma twardą dupę, to wstanie szybko. Jeżeli miękką, to będzie się podnosił stopniowo. Ale w końcu przyjdzie taka chwila, dzień, moment, zdarzenie, że wstanie. A wstanie po to, żeby się otrząsnąć z bolesnego wiatru, po to, aby od tego, co było raną, odejść.

— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
destructive-hopeless
20:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl