Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2019

destructive-hopeless
22:54
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
destructive-hopeless
22:50
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:48
1360 ea88 500
Reposted fromowca owca viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:48
2151 0e44 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:48
7034 d7ad 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:47
4287 d7f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:47
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
destructive-hopeless
22:47
8992 0ba3 500
destructive-hopeless
22:47
8683 b656 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:46
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:46
4051 5d15 500
Reposted frommangoe mangoe viailovegreen ilovegreen
22:46
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:43
4521 ecc3 500
destructive-hopeless
22:43
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:43
7242 07c1 500
Reposted fromelles elles viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:43
3860 4dcd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:42
4295 4a39 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:41
Reposted fromgruetze gruetze viailovegreen ilovegreen
destructive-hopeless
22:39
Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic

July 20 2019

destructive-hopeless
16:28
3471 cee0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl